RPO WP 2014-2020

Uchwałą Nr 333/7964/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął kolejną wersję projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Nowa wersja dokumentu uwzględnia stanowisko Zarządu w sprawie uwag do projektu RPO WP 2014-2020 zawarte w Sprawozdaniu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko, jak również uwzglednione uwagi Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Zgodnie z Zasadami dotyczącymi przygotowania i prowadzenia negocjacji z Komisją Europejską programów w ramach Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 dokument ten został przesłany do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w celu uzyskania ostatecznej opinii przed wysłaniem Programu do Komisji Europejskiej.