RPO WP 2014-2020

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 315/7523/14 z dnia 27 stycznia 2014 r. przyjął projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Oba dokumenty podlegają konsultacjom społecznym, które trwać będą do dnia 3 marca 2014 r.

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przygotowany został w oparciu o zatwierdzony w dniu 17 grudnia 2013 r. pakiet legislacyjny dla polityki spójności na lata 2014-2020 oraz Umowę Partnerstwa, przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 r. W trakcie prac nad projektem uwzględnione zostały zapisy dokumentów unijnych i krajowych o charakterze strategicznym, jak również Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020.

Załączniki: