RPO WP 2014-2020

FAQ

1. Co rozumiemy pod pojęciem "jednostka naukowa"?

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U.10.96.615 późn. zm.) przez jednostki naukowe należy rozumieć jednostki prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe tj.:

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619),

c) instytuty badawcze,

d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) Polską Akademię Umiejętności,

f) inne jednostki organizacyjne, niewymienione w lit. a–e, posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 473);

2. Co to jest Kogeneracja?

Kogeneracja (także skojarzona gospodarka energetyczna lub CHP – Combined Heat and Power) jest to proces, w którym energia zawarta w paliwie zamieniana jest w jednym procesie technologicznym w energię elektryczną i cieplną (skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej). Ze względu na mniejsze zużycie paliwa, zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym.

3. W jakim okresie w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 wydatki można uznać za kwalifikowane?

Zgodnie z art. 65 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli zostały poniesione przez beneficjenta i zapłacone między dniem przedłożenia Komisji programu lub dniem 1 stycznia 2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2023 r. Oznacza to, że za kwalifikowane mogą zostać uznane te wydatki, które zostały poniesione po 1 stycznia 2014 r.

Ponadto, zgodnie z ust. 6 ww. artykułu operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z funduszy europejskich (EFSI), jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta.

4. Co to jest „fundusz funduszy"

„Fundusz funduszy" w rozumieniu art. 2 pkt 27 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oznacza fundusz tworzony w celu zapewniania wsparcia w postaci środków z programu lub programów dla kilku instrumentów finansowych. W przypadku gdy te instrumenty finansowe są wdrażane przez fundusz funduszy, podmiot wdrażający fundusz funduszy uważa się za jedynego beneficjenta.

5. Na jakie wsparcie w nowym RPO mogą liczyć podmioty ekonomii społecznej?

Zgodnie z zapisami projektu RPO WP 2014-2020 z dnia 9 kwietnia 2014 r. podmioty ekonomi społecznej mogą ubiegać się zarówno o środki na inwestycje (EFRR) jak i na działania skierowane bezpośrednio do osób (EFS).

W ramach Osi priorytetowej I (Priorytet Inwestycyjny 3.3) przewidziane zostało wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw społecznych (w tym nowopowstających).

Natomiast w ramach Osi VIII (Priorytet Inwestycyjny 9.8) przewidziane zostało miedzy innymi wsparcie w postaci bezzwrotnych instrumentów finansowych udzielanych na tworzenie przedsiębiorstw społecznych i miejsc pracy w nich oraz na działalność integracyjną. Możliwa będzie także realizacja usług wspierających podmioty ekonomii społecznej oraz realizacja regionalnych i lokalnych kampanii społecznych promujących ideę ekonomi społecznej.